Nasza misja

SKN Finansów I Makroekonomii

Wyznaczamy Ekonomiczne HoryzontyStudenckie Koło Naukowe Finansów i Makroekonomii (SKN FM) to jedno z najbardziej dynamicznych pod względem naukowym kół działających przy Szkoły Głównej Handlowej. Kontynuujemy tradycję Koła Finansów Międzynarodowych, które reaktywowano w maju 2005 roku z inicjatywy prof. Cezarego Wójcika.

Obszary zainteresowań SKN FM są wszechstronne i obejmują szeroki zakres tematyczny, z naciskiem na politykę pieniężną, modelowanie ekonometryczne i prognozowanie, analizy makroekonomiczne, rynki finansowe, rozwój obywatelski oraz wiele innych zagadnień związanych z ekonomią. Naszym celem jest wspólna nauka stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. 

Publikujemy raportty i artykułóy naukowe w czasopiśmie PES oraz Monitoringu Makroekonomicznym,. Tworzymy modele prognozowe dla polskiej gospodarki oraz uczestniczymy w symulacjach decyzji dotyczących stóp procentowych jako członkowie Rady Polityki Pieniężnej. Co semestr organizujemy wyjazdowe konferencje naukowe. Rocznie organizujemy również Kongres Makroekonomiczny, który ma na celu integrację środowisk biznesowych, akademickich oraz studentów.

SKN Finansów I Makroekonomii

Wizja, Badania, Działanie

Współpracujemy z instytucjami takimi jak: Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Finansów i instytucje finansowe komercyjne.

Naszym głównym celem jest nauczenie się, jak przekładać wiedzę teoretyczną na praktykę. Zajmujemy się również ekonomią w ujęciu społecznym, organizując comiesięczne warsztaty „Reforma dla Polski” – okazja do dyskusji dla studentów, młodych naukowców i przedstawicieli biznesu.

SKN FM

Ekonomiczne Pasje, Makroekonomiczne Wizje


Główny cel Studenckiego Koła Naukowego:

Rozwijanie umiejętności praktycznych

Doskonalenie i pogłębianie wiedzy z zakresu finansów i makroekonomii poprzez organizację wykładów, seminariów oraz warsztatów. 

Współpraca z instytucjami ekonomicznymi

Nawiązywanie współpracy z instytucjami naukowymi, organizacjami branżowymi oraz przedsiębiorstwami w celu wymiany doświadczeń, pogłębienia wiedzy i wspólnego rozwijania projektów.

Wsparcie rozwoju kariery

Udostępnianie informacji o możliwościach rozwoju zawodowego, stażach, praktykach oraz ofertach pracy związanych z obszarem finansów i makroekonomii.