SKN Finansów i Makroekonomii

Wiedza przekłada się na działanie

Ekonomiczne Pasje, Makroekonomiczne Wizje

SKN FM to aktywne studenckie koło naukowe finansów i makroekonomii. Zajmujemy się głównie polityką pieniężną, analizami makroekonomicznymi i rynkami finansowymi. Tworzymy też modele prognozowania gospodarki, uczestniczymy w symulacjach Rady Polityki Pieniężnej i organizujemy konferencje naukowe. Współpracujemy z instytucjami publicznymi i prywatnymi. Celem naszym jest praktyczne zastosowanie teorii ekonomicznej.


SKN FM

Wizja, Badania, Działanie – Tworzymy Ekonomię

Gromadzimy najnowsze informacje, analizy i materiały dotyczące finansów i ekonomii. Naszym celem jest dostarczenie kompleksowej wiedzy oraz inspiracji dla wszystkich zainteresowanych tematyką gospodarczą.

  • Badanie i analiza polityki pieniężnej oraz makroekonomii
  • Tworzenie i publikacja artykułów naukowych
  • Opracowywanie modeli prognozowania dla gospodarki
  • Organizacja konferencji naukowych i Kongresu Makroekonomicznego
  • Opracowywanie modeli prognozowania dla gospodarki
  • Uczestnictwo w symulacjach Rady Polityki Pieniężnej
studenckie koło naukowe finansów i makroekonomii

Nauka, innowacje, inspiracje

Nasza misja w SKN FM jest klarowna i ambitna. Zależy nam na budowaniu lepszej Polski poprzez inwestycje w kapitał ludzki. Chcemy, aby system edukacji ekonomii był na wysokim poziomie, a zdobyta wiedza i umiejętności były praktyczne i przydatne w życiu zawodowym. 

W SKN FM wierzymy, że ośrodki akademickie, w tym społeczności studentów, mają potencjał do tworzenia pozytywnych zmian. Poprzez sumienną naukę i uczciwe podejście możemy podnosić debaty publiczne wpływać na podejmowanie strategicznych decyzji oraz prowadzić otwarte i szanujące dialogi oparte na poszukiwaniu konsensusu. Dążymy do stworzenia społeczeństwa, które aktywnie angażuje się w tworzenie pozytywnych zmian.

Our Services

SKN FM: Inspirujemy, uczymy, działamy

Makroekonomia


Makroekonomia to badanie całej gospodarki narodowej, obejmujące produkcję, inflację, bezrobocie i politykę fiskalną oraz pieniężną. Pomaga zrozumieć działanie gospodarek

Mikroekonomia


Mikroekonomia to gałąź ekonomii, która analizuje zachowanie się jednostek gospodarczych. Obejmuje badanie podaży i popytu, cen, teorii wyboru konsumenta, teorii produkcji oraz rynków konkurencji doskonałej i monopolistycznych.

Rynki Finansowe


Rynki finansowe to miejsca, gdzie inwestorzy handlują różnymi instrumentami finansowymi, takimi jak akcje, obligacje, surowce czy waluty, w celu osiągnięcia zysków lub zabezpieczenia przed ryzykiem finansowym.

Ekonometria


Ekonometria to dyscyplina łącząca ekonomię i statystykę, która analizuje zjawiska ekonomiczne za pomocą metod matematycznych i statystycznych. Pozwala na modelowanie, prognozowanie oraz ocenę skuteczności polityk gospodarczych.

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze to obszar prawa regulujący relacje prawne w działalności gospodarczej, obejmujący m.in. zakładanie firm, konkurencję, ochronę konsumentów, umowy handlowe i podatki. Jego celem jest zapewnienie stabilności oraz ochrona interesów uczestników rynku.

Polityka Pieniężna

Polityka pieniężna to zestaw działań podejmowanych przez bank centralny lub inne organy odpowiedzialne za regulację podaży pieniądza i stóp procentowych w gospodarce. Jej głównym celem jest utrzymanie stabilności cen, osiągnięcie pełnego zatrudnienia oraz wspieranie wzrostu gospodarczego.