Symulujemy przyszłość, kształtujemy ekonomię

Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej
SKN Finansów I Makroekonomii

Gabinet Cieni RPP: Wiedza, dialog, wpływ – razem kształtujemy gospodarkę

Gabinet Cieni RPP to inicjatywa studencka, która ma na celu symulowanie i analizowanie działań Rady Polityki Pieniężnej w kontekście współczesnych realiów gospodarczych. Jest to swoisty think-tank skupiający się na polityce pieniężnej, który angażuje studentów w praktyczne zrozumienie oraz dyskusję na temat kluczowych kwestii ekonomicznych.


Cele:

  • Symulowanie procesów decyzyjnych RPP: Poprzez analizę danych makroekonomicznych oraz różnych scenariuszy, studenci starają się zrozumieć, jak Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzje dotyczące stóp procentowych i innych instrumentów polityki pieniężnej.
  • Edukacja ekonomiczna: Inicjatywa ta ma na celu edukację studentów w zakresie ekonomii oraz polityki pieniężnej poprzez praktyczne zaangażowanie w proces symulacji i debatę.
  • Tworzenie dialogu: Poprzez organizowanie otwartych posiedzeń i dyskusji, Gabinet Cieni RPP stara się zachęcić do dialogu na temat polityki pieniężnej i zrozumienia jej wpływu na gospodarkę.

Działanie:

  • Analizę danych makroekonomicznych: Studenci zbierają, analizują i interpretują dane makroekonomiczne, takie jak PKB, inflacja, bezrobocie, czy wzrost gospodarczy.
  • Symulacje: Na podstawie zebranych danych i analizy ekonomicznej, studenci symulują działania Rady Polityki Pieniężnej, podejmując decyzje dotyczące stóp procentowych i innych narzędzi polityki pieniężnej.
  • Dyskusje i debaty: Po przeprowadzeniu symulacji studenci uczestniczą w otwartych dyskusjach i debatach na temat podjętych decyzji oraz ich potencjalnych skutków dla gospodarki.

Struktura:

Gabinet Cieni RPP może mieć zróżnicowaną strukturę w zależności od instytucji czy uczelni, która go prowadzi. Zazwyczaj składa się on z grupy studentów ekonomii lub pokrewnych dziedzin, którzy biorą udział w analizie danych, przygotowaniu symulacji oraz prowadzeniu dyskusji.

Rola ekspertów:

Gabinet Cieni RPP często zaprasza ekspertów, takich jak profesor Joanna Tyrowicz, do udziału w dyskusjach i posiedzeniach, co pozwala na uzyskanie dodatkowej wiedzy i perspektywy na temat polityki pieniężnej oraz współczesnych wyzwań gospodarczych.